Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित तर्फको एकल दस्तुरमा आवेदन फारम भर्ने मिति २०८० भाद्र मसान्त सम्म कायम गरिएको सूचना

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित तर्फको एकल दस्तुरमा आवेदन फारम भर्ने मिति २०८० भाद्र मसान्त सम्म कायम गरिएको सूचना


Notices

परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना »»

View More »


परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने सम्बन्धी सूचना

परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने सम्बन्धी सूचना »»

View More »


Exam Schedule: 4 Years, B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

Click here to view »»

View More »