Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule: 4Yrs B.A., B.Ed., B.B.S.& B.Sc. 1st Year- (Regular-2079) Revised 2079/10/06

Click Here


Notices

४ बर्षे (स्नातक तह ) B.F. A चौथो बर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


३ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम,दोस्रो, तेस्रो बर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click Here »»

View More »


आशयका प्रस्ताबहरु स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

सुचना  »»

View More »