Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

3 वर्षे (स्नातक तह) एल. एल. वी. "नयाँ पाठयक्रम अनुशार" प्रथम वर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना |

Click Here


Notices

४ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click here to View »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LL.B. 1st year-2077

Click here to View »»

View More »


३ बर्षे (स्नातक तह ) एल. एल. बी. तेस्रो बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click here to View »»

View More »