Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

जरुरि सूचना (४ वर्षे वी.एस्सी प्रथम वर्ष 2077 को नतिजा सम्वन्धमा)

.


Notices

४ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click here to View »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LL.B. 1st year-2077

Click here to View »»

View More »


३ बर्षे (स्नातक तह ) एल. एल. बी. तेस्रो बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click here to View »»

View More »