Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.वी. प्रथम वर्षको आंशिक तथा मौका परीक्षा २०७७ को परीक्षा केन्द्र सम्वन्धि सूचना

click here to view


Notices

जरुरि सूचना

Click here to view »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको काठमाण्डौ उपत्यकाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना - परिबर्तित सुचना

Click here to view center »»

View More »


परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त्र जरुरी सुचना

Click here to view »»

View More »