Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule: 4 YRS B.S.C., B.B.S., B.A. and B.ed. 2nd Year-2078 (New)

Notice


Notices

४ बर्षे (स्नातक तह ) प्रथम बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click here to View »»

View More »


Exam Schedule: 3 Years LL.B. 1st year-2077

Click here to View »»

View More »


३ बर्षे (स्नातक तह ) एल. एल. बी. तेस्रो बर्षको आंशिक परिक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फाराम भर्ने सूचना

Click here to View »»

View More »