Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ वर्षे एल.एल.एम तेस्रो वर्षको आँशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेभराउने सम्वन्धमा ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु

श्री नेपाल ल क्याम्पस,
प्रदर्शनीमार्ग  ।

विषय :३ वर्षे एल.एल.एम तेस्रो वर्षको आँशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेभराउने सम्वन्धमा ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वाषर््िाक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल.एम तेस्रो वर्ष २०७६ को आँशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई २०७७ साल फागुन १९ गते सम्ममा क्याम्पसले परीक्षा आवेदन फारम भराई सक्नुहुन जानकारी गराइन्छ । साथै शुल्क तथा अन्य नियमका हकमा गत सालको अनुसार नै  हुनेछ । २०७७ साल फागुन १९ गते पछि एक हप्तासम्म दोब्बर दस्तुर लिई क्याम्पसले फारम भराउन सक्नेछ । साधारण म्याद सकिएको दुई दिन भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा  म्यानेजर चेक सहित उक्त फारम बुझाई सक्नु पर्नेछ र दोब्बर दस्तुरको पनि सोही अनुसार म्याद सकिएको दुई दिन भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चेक, ड्राफ्ट वा भौचर सहित उक्त फारम क्याम्पसले बुझाई सक्नु पर्ने भएकोले जानकारीको लागि यो सूचना गरीएको छ ।

यो सुचना  https://tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछे ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,बल्खु३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्ष २०७६ को नियमित तथा आँशिक  परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्नेे सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको सुचना |

. »»

View More »