Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Exam Schedule: 4 Years, B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

Click here to view »»

View More »


Exam Schedule: Master Level 2nd Year-2079

Click here to view »»

View More »


Exam Schedule: L.LB. 1st Year Regular and Partial-2078

Click here to view »»

View More »


[Revised] Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed 2nd Year / 3 Years B.A. 2nd Year - 2079

Click here to view »»

View More »


[Revised]Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S., B.A & B.Ed. 2nd Year / 3 Years B.A. 2nd Year - 2079

Click here to view »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह वि.एड. र वी.एस्सी. तेस्रो वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »


Exam Center Notices

[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोश्रो (२०७९) मानविकी, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र एम.पी.ए. तर्फका आँशिक तथा प्राइभेट परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

स्नातकोत्तर तह दोश्रो (२०७९) मानविकी, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र एम.पी.ए. तर्फका आँशिक तथा  प्राइभेट परीक्षा दिने  परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना  »»

View More »


Revised Exam Center[Kathmandu valley and Kavre]: 4 YRS BBS PART II 2079 REGULAR & PARTIAL (NEW COURSE)

Click here to view »»

View More »


Exam Center[Kathmandu valley and Kavre]: 4 YRS BBS PART II 2079 REGULAR & PARTIAL (NEW COURSE)

Click here to view »»

View More »


Exam Center[Kathmandu valley and Kavre ]: 4 YRS B.A. PART II (REGULAR & PARTIAL) 2079

Click here to view »»

View More »


Exam Center[Kathmandu valley and Surrounding area ]: 3 YRS B.A. PART II ( PARTIAL + Private) 2079

Exam Center[Kathmandu valley and Surrounding area ]: 3 YRS B.A.  PART II ( PARTIAL + Private) 2079  »»

View More »


General Notices

परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना »»

View More »


परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने सम्बन्धी सूचना

परीक्षा आवेदन फाराम Online Entry गर्ने सम्बन्धी सूचना »»

View More »


प्रयोगात्मक विषयको प्राप्ताङ्क पठाउने सम्बन्धि सूचना

 प्रयोगात्मक विषयको प्राप्ताङ्क पठाउने सम्बन्धि सूचना »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित तर्फको एकल दस्तुरमा आवेदन फारम भर्ने मिति २०८० भाद्र मसान्त सम्म कायम गरिएको सूचना

४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष नियमित तर्फको एकल दस्तुरमा आवेदन फारम भर्ने मिति २०८० भाद्र मसान्त सम्म कायम गरिएको सूचना »»

View More »


Qualifying Examinations - 2080

Qualifying Examinations - 2080 »»

View More »


छपाई कागज खरिदको लागि भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

छपाई कागज खरिदको लागि भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना »»

View More »