Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

करार सेवाको बिज्ञापन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको लागि निम्नलिखित पदहरुमा करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट मिति २०७६।९।७ गते दिनको ३ः०० बजे भित्र त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको परीक्षा प्रशासन महाशाखामा आईपुग्ने गरी दरखास्त आव्हान गरिन्छ । दरखास्त फाराम त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको परीक्षा प्रशासन महाशाखाबाट रु.३००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । विस्तृत विवरण यस कार्यालयको सूचनापाटी वा www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ । 

क्र.सं.

          

पद

संख्या

 !

मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युट)

(पाँच)

 @

प्राविधिक सहायक  (कम्प्युटर)

१५ (पन्ध्र)


                                                                                                                      
                                                                                                                                                       पदपूर्ति समिति

                                                    (गोरखापत्रमा मिति २०७६।८।२३ मा प्रकाशित)


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको लागि निम्नलिखित पदहरुमा करार सेवामा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट मिति २०७६।९।७ गते दिनको ३ः०० बजे भित्र आइपुग्ने गरी दरखास्त आव्हान गरिन्छ । दरखास्त फाराम त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको परीक्षा प्रशासन महाशाखाबाट रु.३००।– तिरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका दरखास्त फारम उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन् । दरखास्त फारामसाथ ने.बै.लि.कीर्तिपुरको बल्खु काउण्टरमा रहेको प.नि.का.को खाता नं. ०४५११६०००९९११०००००१० वा ग्लोबल आइएमई बैंक, कीर्तिपुरको बल्खु काउण्टरमा रहेको खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा दरखास्त दस्तुर जम्मा गरेको सक्कल भौचर र निम्नलिखित कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु पेश गर्नु पर्नेछ । 

१. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लब्धाङ्कपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु ।
२. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
४. अनुभवको सक्कल प्रमाणपत्र ।

सम्पर्क मिति : २०७६ पौष १४ गते

१. पद : मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर)

   तह-श्रेणी : सहायक प्रथम
   पद संख्या : ५ (पाँच)
   वेतनक्रम : त्रि.वि.को प्रचलित स्केल बमोजिम
   आवेदन दस्तुर : रु.२०००।– (दुईहजार)

आवश्यक न्यूनतम योग्यता : त्रि.वि.वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धी छ महिनाको डिप्लोमा तालिम प्राप्त गरेको ।

२. पद :प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर)

   तह-श्रेणी :  सहायक द्वितीय
   पद संख्या : १५ (पन्ध्र)
   वेतनक्रम : त्रि.वि.को प्रचलित स्केल बमोजिम
   आवेदन दस्तुर : रु.१५००।– (एकहजार पाँचसय)

आवश्यक न्यूनतम योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको ।

द्रष्टव्य :

  • उमेर : १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको ।
  • उल्लिखित पदहरुको लिखित परीक्षा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षा लिईनेछ ।
  • लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।
  • प्रयोगात्मक परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अन्तर्वातामा सम्मिलित गराइनेछ ।
  • परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत विवरण सम्पर्क मितिका दिन प्रकाशित गरिनेछ । 


Notices

Exam Form: LLB. 3rd. Year Partial and Chance Exam-2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ३ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने कानुन सङ्कायका आंशिक»»

View More »


स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुस्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको मौका समेतको परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकोबारे बिशेष सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी,»»

View More »