Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 1st Year – 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७६ सालमा संचालन गरिने ४ वर्षे व्यवस्थापन, मानविकी, विज्ञान र शिक्षाशास्त्र संकाय र ३ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायका नियमित तथा प्राइभेट (पुरा तथा आंशिक) परीक्षा  दिने परीक्षार्थीहरु समेतको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । साथै परीक्षार्थी आफुले परीक्षा दिनु पर्ने कुन कुन  कोड र विषय हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि प.नि.का जवाफदेही नहुने कुरा पनि यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराईन्छ ।

4 Yrs B.Sc. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date

4 Years Science (B. Sc.)

2076/05/20

Chemistry-101

2076/05/23

Mathematics/Botany-101

2076/05/25

Environment Science/Meteorology-101

2076/05/29

Physics-101

2076/05/31

Geology-101/Computer Science-101

2076/06/02

Scientific Communication-101

2076/06 /05

Mathematics-102/Microbiology-101

2076/06/07

Statistics/Zoology-101


4 Yrs B.B.S 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date

4 Years Management (B. B. S.)

2076/05/22

MGT-201 Business English

2076/05/24

MGT-203 Business Economics

2076/05/26

MGT-213 Principle of Management 

2076/05/30

MGT-211 Accounting of Financial Analysis and Planning

2076/06/01

MGT-202 Business Statistics


3 Yrs B.B.S 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date

3 Years Management (B. B. S.)

2076/05/20

MGT-212 Cost and Management accounting

2076/05/23

MGT-201 C. English

2076/05/25

MGT-202 Business Statistics

2076/05/29

MGT-203 Business Economics

2076/05/31

MGT-213 Principle of Management


4 Yrs B.Ed. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date

4 Years Education (B. Ed.)

2076/05/20

Ed. 412 Philosophical and Sociological Foundation of Education

2076/05/23

Eng. Ed. 411- General English

2076/05/25

Nep. Ed 401- Compulsory Nepali

2076/05/29

Major Subjects – 416

नेपाली शिक्षा ( नेपाली कथा र उपन्यास) Eng. Ed. Foundation of Language and Linguistics/Math. Ed Foundation of Mathematics/Sc. Ed. Chemistry-I/HP. Ed. Foundation of Health Ed./Pop. Ed. Foundation of Population Ed./Geo. Ed. Physical Geography/Eco. Ed. Economics Analysis/Hist. Ed. Ancient and Medieval History of Nepal/Pol. Sc. Ed. Political Thinkers/Ed. Pm. Education Administration-416, Social Studies-416

2076/05/31

Major Subjects-417

नेपाली शिक्षा (नेपाली नाटक एकाङ्की निबन्ध)  Eng. Ed. Reading writing and Critical Thinking/Math. Ed. calculus-I / Sc. Ed. Physics-I/HP. Ed Foundation of Physical Ed. /Pop. Ed. Quality of life/Geo. Ed. Human Geography/Eco. Ed.  Quantitative Techniques/Hist. Ed. Socio-Cultural and Economics /Pol. Sc. Ed. Political Analysis/Ed. Pm Development of Education in Nepal-417, Social Studies -417

2076/06/02

Minor Subjects: नेपाली शिक्षा ( नेपाली कथा र उपन्यास) Eng. Ed. Foundation of Language and Linguistics/Math. Ed. Foundation of Mathematics I/ HP. Ed. Foundation of Health Ed../Pop. Ed. Foundation of Population Ed./Geo. Ed. Physical Geography/Eco. Ed. Economics Analysis/Hist. Ed. Ancient and Medieval History of Nepal/Pol. Sc. Ed. Political Thinkers/Ed. Pm Education Administration/Animal Science-418

2076/06/05

Minor Subjects:

P. Ed. Foundation of physical Edu./Eco. Ed Quantitative Techniques-419/Plant Science-418, Major: Teaching Social Studies-418


3 Yrs B.Ed. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date

3 Years Education (B. Ed.)

2076/05/22

  General English -311

2076/05/24

 Com. Nepali-301

2076/05/26

Ed. - 312 Philosophical and Sociological  Foundation of Education

2076/05/30

Specialization 316 :Eng. Ed. - Foundation of Language and Linguistics / नेपालीसामान्य प्रायोगिक भाषा विज्ञान / Geo. Ed.- Physical Geography / Hist. Ed.- Ancient and Medieval History of Nepal / Pol. Sc. Ed. - Political Thinker / HP. Ed. - Foundation of Health / Pop. Ed.- Foundation of Population Education / 

Sc. Ed. Botany/ Zoology/

Math Ed.- Foundation of Mathematics / H. Sc. Ed.

Eco. Ed. - Economic Analysis / Ed. -Education Planning and Management /

ICT Ed. 311(Computer Fundamentals & Programming)

2076/06/01

Specialization: - 317

Eng. Ed. - Reading Writing and Critical Thinking / नेपालीनेपाली नाटक, एकाङ्की निबन्ध / Geo. Ed.- Human Geography/  Hist. Ed.- Modern Nepal / Pol. Sci. Ed. -  Political Analysis / HP. Ed.-  Foundation of Physical Edu./Pop. Ed.- Pop. Dynamics and Quantitative Techniques/ Sc. Ed. - Chemistry - I / Math Ed. - Calculus / Eco. Ed.- Nepalese Economics and Quantitative Techniques / Ed. - Education Technology / ICT Ed. -312 (Basic Hardware, Software & Computer Programming

2076/06/05

Sc. Ed. Zoology-316

 

 

3 Yrs B.A. 1st Year          परीक्षा समयः दिवा  १२.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म ।

Date

3 Years Humanities (B. A.)

2076/05/20

C. English-201/F.S.C English-311

2076/05/23

M. Geography/ Buddhist Studies/M. Linguistic / M. History / M. culture -311, F. S. Basic Films Theory-315

2076/05/25

M. Economics-311/ M. Music/M. psychology/ M. Journalism/M. Dance/M. Pop. Studies/R.  D. -311, F. S. C. History -313, Music 401

2076/05/29

M. Statistics-311/M.. Mathematics-311//F. S. History Film-314/M Pol. Sci. -311, M. Home Science -311

2076/05/31

M. Sociology /Anthropology/M. Philosophy/M. Social Work-311 /So 401 Introduction to Sociology/ An 311 Foundations in Anthropology

2076/06/02

C. Nepali/Alt. Eng. -301/F. SC. Nepali-312

2076/06/05

M. Mathematics-312

2076/06/07

M. English/Nepali/Hindi/Nepal Bhasha/ Sanskrit/Maithili-311


द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका निमित्त पुनः अर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।
२. कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन । 
३. परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न वा जुध्न गएमा गो.प. मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षा हुनेछ । 
४. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला । 
५. परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 
६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ । 
७. परीक्षा भवनभित्र मोवाइल फोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामा निषेधित सामाग्रीहरू साथमा लिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन । 
८. परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना अनुसार त्रि. वि अन्तर्गतका नियमहरू तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमका विषयहरूमात्र परीक्षा आवेदन फारममा भरी आफुले परीक्षा दिनुपर्ने कोर्श कुन हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस वा विद्यार्थी स्वयम जिम्मेवार हुनेछन । 
९. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थिती भएका वा हात सम्बन्धी गम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ । 
१०. त्रि.वि. को निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ । 
पुनश्चः परीक्षाको समय तालिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको Website: www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam Form: LLB. 3rd. Year Partial and Chance Exam-2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ३ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने कानुन सङ्कायका आंशिक»»

View More »


स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुस्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय»»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको मौका समेतको परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकोबारे बिशेष सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी,»»

View More »